quarta-feira, 20 de junho de 2012

Relasaun entre Liurai Manehi'ak, Liurai Maneka'olik no Dato Bamatak

Kuandu ita ko'alia konaba liurai ho dato iha reinu idak-idak iha ninia karakterístiku ketak. No Liurai ho Dato mai husi uma lisan. Uma lisan maka fo kbiit ba ema ida atu lori sai liurai ou lori sai dato. Ha'u hanoin Senado dos Liurais tenki verifika loloos maluk hirak ne'ebé halo parte ba Senado dos Liurais ne'e halo parte duni nu'udar jerasaun husi uma lisan liurai ka lae? Reprejentante reinu ne'ebé maka eziste iha Timor-Leste iha hotu ka lae? Oinsá ho reinu antigu Funar nia reprezentante iha ka lae? Ha'u-nia Pai Sarani Matebian ona maka nu'udar Liurai Funar. Agora karik ida husi ha'u-nia tiun sira balu sei kontinua kaer. Iha Reinu Funar dezde beiala sira husi uma lisan Liurai Maneka'olik, Liurai Manehi'ak ho Dato Bamatak iha lisan uma lisan tolu ne'e iha serimónia importante kuandu sira ba malu sira tau kadeira lori tur. Uma lisan no dato sira seluk tur iha rai. Uma lisan tolu ne'e tur iha kadeira hotu no tur besik malu. Iha karakterístika balu ne'ebé maka la hanesan atu diferensia buat balu. Lisan ne'e hatur dezde tempu jerasaun dahuluk uma lisan tolu ne'e nian nanis kedas. Beiala primeiru Liurai Manehi'ak hola feto Dato Bamatak nian. Hola malu akontese entre Liurai Manehi'ak, Liurai Maneka'olik ho Dato Bamatak. Uma lisan tolu ne'e hola malu dezde tempu uluk nanis kedas. No uma lisan tolu ne'e halo fetosan-umane hotu ho Uma Lisan Liurai Manelima nian. Reinu Funar ne'e rasik ninia ukun suku lubuk ida. Tanba funu suku balu monu tiha ba reinu vizinho balu. Aldeia ida monu tiha fali ba suku Batara. Ne'e hanesan halo parte ba istória ida.