quinta-feira, 1 de setembro de 2016

Hau nia jerasaun


Hau sinte hau iha obrigasaun moral lori esplika uitoan kona-ba reinu Funar. Iha Historia reinu Funar nian Dato Bamatak nunka hakruk ba desizaun nebe maka Liurai halo la loos. Ezemplu maka kazu Bubai bainhira Liurai hanoin atu oho sira hotu mas Dato Bamatak nebe besik liu ba Liurai hanoin katak desizaun Liurai nian la loos. Liurai iha momento neba haruka ema hotu-hotu serku Funar lori oho Bubai. Mas Dato Bamatak kontra desizaun Liurai nian lori haruka Bubai halai iha kalan liuhusi Dato Bamatak nia área ho sinal tuda kabas mutin iha kalan para Bubai halai ba área kabas mutin ne’e. Ho nune’e fatin ne’e to agora hanaran Tete Abas. Bainhira iha funu segunda guerra mundial maluk sira hamutuk ho Japaun buka Liurai Funar lori oho mas hau nia abo António subar tiha Liurai Anibal iha ninia uma no ameasa populasaun sira atu la bele hateten subar fatin Liurai Anibal nian. Hau nia abo António dehan ba populasaun sira imi nonook, labele dehan Liurai nia subar fatin tanba kuandu funu ne hotu ema boot sira mai Funar sei la hasoru imi lori koalia mas sei hasoru Liurai lori koalia.
Bainhira iha maluk balu atu oho ema balu sira halai ba hau nia abo sira hetan salvasaun. Bainhira Dom José do Espírito Santo mate husik hela rikusoin lubuk ida hamosu problema iha família Liurai Espírito Santo nia laran ema hotu-hotu la brani foti desizaun hau nia abo Antonio foti desizaun i so hau nia abo António maka foti desizaun konaba fahe rikusoin, kuda-karau Dom Jose do Espírito Santo nian hanesan ba família liurai sira hotu no abo Liurai Anibal do Espirito Santo simu buat nebe hau nia abo deside la iha tan família liurai ida maka kontra.

Atu informa deit ba ita katak hau nia família balu hanoin katak iha Funar ne’e sira deit maka ukun no ema hotu-hotu hakruk no halo tuir deit sira nia hakarak. Dezde malae Judith Bovensiepan ba halo peskiza iha Funar iha família sira balu konta Istória Funar nian la loos no hau iha deskonfiansa (ne’e hanesan deskonfiansa deit) sira conspira ho malae Judith atu halo istoria sai oin seluk fali. Hau nia abo nia inan Filomena Naenahak (ho títulu nu’udar Naebusak tanba nia maka hein no han hahan lulik iha Uma Lisan Ada Metan Liurai Manelima) nia pozisaun iha Manelima família Liurai Manelima maka hatene no iha direitu total atu konta. Atu tau hau nia abo Naenahak iha pozisaun okos mos família Liurai Manelima maka hatene liu.
Maibé iha Funar ne’e hau nia família Pai sira nian la simu se bainhira iha maluk balu dehan katak ami Dato Bamatak hakruuk deit ba Liurai. Tanba ne’e laloos. Dato Bamatak mai hosi Wehali. Uma Dato Bamatak bolu nudar mos Luhan Wehali, Debur Wehali. Mosun ni nain, laur ni nain. Primeiro descendente Dato Bamatak mai hosi Wehali sae lafaek tun iha Barike depois sae tuna hosi Bariki ba to’o iha Funar. Dato Bamatak maka nain ba Foho Aihahi (hau rona katuas sira dehan iha lia dadolin dehan Ai-Hahi, Aman Hahi ai ranik ida manu knuuk ida). Aihahi nia na’in maka hau nia Pai no Aman Hahi nia na’in maka família Liurai Manelima Osorio Soares. Mas iha Funar ukun nu’udar Liurai ne’e entrega ona ba Manehi’ak ho Manekaolik maka ukun nudar Liurai mas iha adat nia laran Manehi’ak-Manekaolik ho Dato Bamatak ne’e ida deit.
Liafuan ida deit ne’e laos Dato Bamatak maka hasai, lae. Na’i Nahak (nudar na’in ba uma Liurai Manekaolik) maka hasai lori dehan ba Dato Bamatak. Iha uma Liurai Manehi’ak-Manekaolik Dato Bamatak tur besik kedas ho Liurai Manehi’ak-Maneka’olik enkuantu iha uma adat sira seluk tuur dook. Iha uma Dato Bamatak nia laran moos iha pozisaun moos. Uma Liurai Manehi’ak-Manekaolik maka tur besik ami enkuantu uma seluk tur dook. Dato Bamatak iha uma kiik lubuk ida. Uma boot maka ami Ada Lulin, nu’udar inan ho aman. Uma kiik Dato Bamatak nian ida nebe bele tur besik ami, Ada Lulin, maka Ada Soran. Ada Soran ho ami Ada Lulin ne’e jerasaun ida deit. Uma Dato Bamatak nia jerasaun kuaze maioria iha Liurai Manehi’ak, balu iha Liurai Maneka’olik (hanesan abo Luis Espírito Santo, etc), jerasaun ida maka iha Ada Maior Liurai Laklubar (Julia Espírito Santo).
Iha Laklubar hau la hatene relasaun saída entre Liurai Ada Maior Laklubar ho Liurai Antonio Moniz da Silva ou babain ema hatene ho naran Liurai Moniz. Mas ne’e problema Laklubar (Orlalan, Batara, Manelima, Sananain) nian. Hau ema Funar la iha direitu atu koalia. No hau rasik moos la hatene. Hau rona deit hau nia família sira konta katak uluk Liurai Moniz foti an nudar Liurai no nia iha kuasa tomak iha Laklubar laran. Kuandu iha vizita malae nian ba Funar, Liurai Moniz hakarak tama moos ba Funar halo an hanesan Liurai. Mas iha Funar (baibain simu malae iha Funar iha rai ketan Funar ho Laklubar maka fatin ida besik Ali-Abu) hau nia abo sira dehan ba Liurai Moniz se ita tama Funar hanesan konvidadu entaun bele mas se ita tama hanesan Liurai entaun lae tanba ami Funar ami iha Liurai.
Nebe iha Funar kuandu ema dehan hau nia Pai nia jerasaun hakruuk ba Liurai ne’e depende. Se Liurai halo buat nebe loos entaun Dato Bamatak simu no tuir. Mas Liurai halo sala entaun Dato Bamatak kontra. Dato Bamatak nunca nonook ba buat nebe la loos no la diak. Dato Bamatak la ukun nudar Liurai mas Dato Bamatak halo kontrolu ba ukun Liurai nian.
Iha situasaun úniku ida maka iha tempu Dom João da Cruz hetan kastigu iha Atauro Dato Jerimias Hahik Wain maka ukun provisório reinu Funar tanba Dato Jerimias Hahik Wain nia tiun rasik maka Dom João da Cruz (husi uma lisan Liurai Manehi’ak) tanba Dom João da Cruz nia feton rasik maka Kasabutar, Dato Jerimias Hahik Wain nia inan. Dato Jerimias Hahik Wain nia aman maka Dato Lekimauk.
Kuandu Dato Lekimauk hola Dom João da Cruz nia feton Kasabutar, Dom João da Cruz moos fo ho ema tuir nia feton mai Ada Lulin (Dato Bamatak) lori ba kuru be no ba hili ai. Rota Dom João da Cruz nian (Liurai Manehi’ak) entrega ba Dato Jerimias Hahik Wain nia maun Lo’ok Butin (Naran sarani Nicolau. Tanba Dom João da Cruz nia oan mane ida eskola iha Dili lakon. Entaun Dom João da Cruz hafoli fali Nicolau sai nu’udar nia oan. Ada Lulin entrega Nicolau ba Liurai Manehi’ak entrega moos ho ema atu ba kuru be no hili ai) maka kaer fali lori tur hikas iha uma Liurai Manehi’ak.
Dato Jerimias ukun provisório reinu Funar lori kontrola situasaun no lori halo situasaun hakmatek maka depois entre fali ukun ne’e ba abo Suan. Mas karik iha konflitu nebe sei iha uitoan maluk balu desfama abo Suan oioin deit. Ikus mai Governador Timor-Portugés bolu abo Suan nia oan mane ida ba Lahane-Palacio Governador entaun malae hakfodak lori dehan entaun nia ne’e  bonitu no mutin hanesan malae. Entaun governador foti abo ne’e nu’udar Liurai Funar. Abo ne’e naran Dom José do Espírito Santo ha’u-nia mãe nia abo-pai.
Iha Funar hau nia Pai, hau nia abo no hau nia jerasaun Dato Bamatak la hakruuk ba Liurai lori halo tuir deit Liurai nia hakarak se Liurai halo sala ruma. Hau bele dehan hanesan ne’e. Iha Historia reinu Funar nian Dato Bamatak nunka hakruk ba desizaun nebe maka Liurai halo la loos. Ezemplu maka kazu Bubai bainhira Liurai hanoin atu oho sira hotu mas Dato Bamatak nebe besik liu ba Liurai hanoin katak desizaun Liurai nian la loos. Liurai iha momento neba haruka ema hotu-hotu serku Funar lori oho Bubai. Mas Dato Bamatak kontra desizaun Liurai nian lori haruka Bubai halai iha kalan liuhusi Dato Bamatak nia área ho sinal tuda kabas mutin iha kalan para Bubai halai ba área kabas mutin ne’e. Ho nune’e fatin ne’e to agora hanaran Tete Abas.
Bainhira iha funu segunda guerra mundial maluk sira hamutuk ho Japaun buka Liurai Funar lori oho mas hau nia abo António subar tiha Liurai Anibal iha ninia uma no ameasa populasaun sira atu la bele hateten subar fatin Liurai Anibal nian. Bainhira iha maluk balu atu oho ema balu sira halai ba hau nia abo sira hetan salvasaun. Bainhira Dom José do Espírito Santo mate husik hela rikusoin lubuk ida hamosu problema iha família Liurai Espírito Santo nia laran ema hotu-hotu la brani foti desizaun hau nia abo Antonio foti desizaun.

Iha malae ida halo peskiza iha Funar no Mae-Boot maka sujere hau ba malae ne’e atu hau maka acompanha nia no hau tulun nia barak tebes. Mas iha buat balu hau ladun konkorda ho nia. Hau respeita nia mas hau la simu buat balu nebe hau hanoin la monu ba hau nia laran. Imajina hau ajuda nia barak no depois nia la agradese hau. Buat nebe hau sinte la diak hau koalia kedas ba nia. Mas depois hau perdua nia. Agora hau la iha ona problema ho nia. Hau haluhan tiha deit nia. Mas mental Dato Bamatak nian maka kuandu buat ruma la monu ba Dato Bamatak nia laran Dato Bamatak la tuir no la hakruk deit ba Liurai nia hakarak.
Iha Istória lubuk ida nebe hatudu katak Bamatak la hakruk ba Liurai kuandu Liurai halo sasan la tuir Dato Bamatak nia laran. Dezde tempu uluk kedas. Mas ita lalika ba liu tempu uluk ita ba deit tempu hau nia abo sira nian. Hau nia abo rasik ema ida kalmu no sábio tebes. Nia koalia iha momento nesesáriu deit. Mas protestu no kontra Liurai ne’e dala barak ne’e hau nia abo nia alin sira hanesan Lucas Espírito Santo ho Francisco Lekitae sira maka halo.
Iha momento ida Abo Liurai Anibal do Espírito Santo tanba iha kazu ida Abo Liurai Anibal sinte chatiadu to’o hirus Dato Bamatak lori dehan Bamatak kontra Liurai ne’ebé lori baba ho bandeira ba Dato Bamatak. Hau nia abo sira hatan dehan saída? Hau nia abo sira hateke tun ba Manatuto maka hatan entaun Liurai lori baba ho bandeira lori mai, sau tutun maka besik hela neba. Ami simu baba bandeira ami lori ba Manatuto maka ita hasoru malu iha neba(Istória ne’e hau nia Pai maka konta mai hau).
Uluk hau hela iha Laklubar ho abo Desa Funar (Abo Desa Francisco da Silva husi Liurai Manekaolik)  tinan balu nia laran hau sempre haree oinsa Abo Desa sempre chatiado hau nia abo nia alin sira balu tanba sempre sira hanoin buat nebe la diak sira protesta no koalia kontra hela deit.
Familia Liurai Manehi’ak-Manekaolik nebe hela iha Funar bele sai testemunha ba buat nebe hau koalia ne’e no ba mentalidade Dato Bamatak nian ne’e. To’o família sira iha Funar sempre dehan Bamatak ne’e sempre protesta dor.
Koalia ho Dato Bamatak tenki iha pasiensia, kalma, koalia ho diak-diak no esplika ho razaun forte no buat hotu sei sai diak. Se lae mosu maka tensaun ba malu deit.

Dezde tempu antigu, tempu Indonésia nian ou iha agora Dato Bamatak brani kontra Liurai, Kepala Desa, Xefe Suku bainhira halo buat nebe la monu ba Dato Bamatak nia laran. Dato Bamatak halo Istória iha Funar nebe Dato Bamatak sei la hakfodak ho ema ida bainhira koalia buat nebe maka loos.
Tempu hau nia abo nian Dato Bamatak maka konta Istória Funar nian no tempu agora moos Dato Bamatak maka konta Istória Funar nian. Por ezemplu foin daudaun ne’e Liurai Maneka’olik koalia ho hau nia Pai nia alin Dinis Malietar lori buka hatene Istória Dom João da Cruz nian nebe foin daudaun halo ona dame malu entre Liurai Manehi’ak ho Liurai Maneka’olik iha Funar.
Istória Funar nian kuandu Dato Bamatak la konta Istória la kompletu. Lia fetosan-umane entre Liurai Manehi’ak-Maneka’olik ho Liurai Manelima moos Dato Bamatak maka konta. Dato Bamatak moos kontra (hau nia Pai ho Pai nia alin Dinis Malietar Ferreira) Istória nebe Liurai Manelima (iha momento Tio Lanis koalia lia hau nia Inan Sarani nian iha Uma Liurai Manekaolik iha Funar) konta konaba Istoria ligasaun ho Fahilihun nian ho Liurai Manelima dehan lori fo jerasaun oan mane nain lima iha Manelima.

Hau hanoin karik ho Sua Excelência Amu Dom Carlos nia livro Os Antigos Reinos de Timor-Leste hamosu konfuzaun balu karik. Mas hau ba husu tiha ona ba hau nia Pai ho nia alin Dinis Malietar Ferreira no sira konfirma katak Dato Jerimias Hahik Wain moos ukun duni Funar tinan tolu nia laran. Se iha ema balu la fiar Istória nebe hau hakerek iha-ne’e hau dezafia ema sira ne bele ba husu ba hau nia Pai ho Pai nia alin Dinis Malietar Ferreira. Ita konfirma hanesan ne atu ita hatene loloos Istória pasadu nian.
Konaba jerasaun iha Funar se iha maluk balu iha interesse ita hotu ba Funar hamutuk iha tempu ida depois ita bele confere ba malu. Buat hotu nebe hau koalia la mai husi hau mas mai husi hau nia Pai sira. Hau kiik la hatene buat ida. Atu hatene Istoria Funar nian se iha ema balu iha interesse hau prontu confere ho sira hamutuk ho família sira hotu iha Funar. Ou se sira hakarak ba confere mesak moos a vontade. Istoria ne’e tenke mai husi baze husi katuas sira iha Funar neba ne’e. Bele husu ba parte hotu-hotu.
Iha reinu seluk hau la iha komentáriu. Mas iha reinu Funar iha tempu hau nia abo Antonio nian, iha Funar, ukun boot iha Liurai Anibal do Espírito Santo (mãe nia tiun) nu’udar Liurai Funar, Liurai Anibal iha ukun boot no iha infleunsia boot. Riku moos número um. Ne’e inquestionável. Depois Liurai Anibal iha família nebe maka iha influensia makas moos maka hau nia abo António. Riku número segundo hamutuk ho hau nia familai sira seluk moos. Tanbasá hau dehan hau nia abo iha influensia boot segundu razaun tanba hau nia abo halo buat nebe maka ema seluk la bele halo lori hatudu katak hau nia abo Antonio iha influensia moos tanba laos ema kualker maka bele halo hanesan tuir mai ne’e: Iha tempu Japaun nian, japonês sira buka Liurai Anibal atu oho mas hau nia abo maka subar iha hau nia abo nia uma iha rai Manelima nian lori amesa populasaun Funar sira nonook.
Iha situasaun seluk maluk balu atu oho populasaun balu hau nia abo maka salva. Ema hotu iha hau nia abo nia protesaun sempre hetan salvasaun. Salva ema ne Dato Bamatak sempre halo dezde uluk kedas lori kontra desizaun Liurai nian por ezemplu kazu Bubai. Liurai haruka oho Bubai mas Dato Bamatak kontra desizaun Liurai nian lori ajuda Bubai halai sai husi Funar ba Maunfahe kiik no Maunfahe Boot), justisa loos ho sala iha hau nia abo nia liman.
Hau nia abo nunca hakruk ba desizaun hosi se se deit nebe maka laloos.  Nunka simu subornu hosi se se deit atu halo sala sai loos. Bainhira ema hotu tesi ukun la brani foti desizaun fahe rikusoin Dom Jose do Espirito Santo nian ba Liurai oan sira so hau nia abo fila hosi toos ba Funar bolu nia maka tesi no hau nia abo brani foti desizaun no obriga Liurai oan sira hotu simu desizaun hau nia abo nian. Hau nia abo obriga no Liurai oan sira simu desizaun hau nia abo nian. Dezentendimentu entre Liurai Manehi’ak (bainhira halo uma ben Liurai Manehi’ak nian iha Laklubar) ho Liurai Manekaolik hau nia abo maka rezolve. Bainhira foti hau nia mãe nia alin ba Kepala Desa hau nia abo brani lori defende katak Manehi’ak moos ukun reinu Funar. Mas hau nia tiun dehan nia lori deit kepala desa, Liurai nafatin iha Liurai Manekao’lik.
Iha tinan 1975 hau nia abo moos salva família balu. Ema Funar hotu hatene katak hau nia beiala sira Dato Bamatak ne’e sempre protesdor ba buat nebe sira hanoin la monu ba sira nia laran sira ko’alia kedas dezde tempu portugés no tempu Indonesia nian. Ukun nain Funar sira hotu (nebe maka sei moris hanesan kepala dessa sira) bele sai testemunha katak hau nia abo António la hakruuk halo tuir deit Liurai ou  ukun nain sira nia hakarak, satan hau nia abo nia alin sira hanesan abo Lukas, abo Franscisco Lekitae sempre halo ukun nain sira ulun fatuk moras. Buat nebe sira hanoin lalos sira protesta kedas enkuantu ema seluk maka nonook halo tuir deit. Mas Dato Bamatak lae.
Hau hakarak aumenta tan iha ne’e katak  hau nia Pai nia uma lisan naran Dato Bamatak (Ada Lulin). Iha uma lisan Dato Bamatak iha uma lisan kikioan lubuk ida. Uma lisan boot maka Ada Lulin Pai nia uma lisan. Uma lisan kiikoan sira seluk laos ema seluk mas jerasaun ida deit ho ami Ada Lulin. Maibe beiala sira maka haketak malu lori fo serbisu ba malu. Ada Lulin nu’udar inan ho aman ba uma lisan sira seluk hanesan Ada Soran (Ada Soran Matuan ho Ada Soran Morin. Ada Soran Matuan ami jerasaun ida mas Ada Soran Morin jerasaun mai husi Fahilihun. Tanba uluk sira iha oho malu entaun sira halai maia mi salva sira hamutuk ho Dato Bamatak), Ada Ua, Ada Besi-Lelo Walin, Ada Bu Ati. Iha ami nia uma lisan Ada Lulin nia laran uma nebe tur besik ami maka Ada Soran. Ada Ua, Ada Soran jerasaun ida deit ho Ada Lulin. Ami hotu mai husi jerasaun ida deit naran Lahui Bere Hahi Naleu.

Hau nia pai nia abo Dato Jerimias Hahik Wain iha oan lubuk ida. Oan dahuluk maka hau nia abo António Ferreira. Kuandu hau nia abo sei kiik, tuir hau nia Pai ho nia alin sira konta katak, bisabo Fernando Osorio Soares ba hasoru hau nia Pai nia abo Jerimias Hahik Wain (Dato Jerimias hola bisabo Fernando Osorio nia feton naran Nae Nahak. Tanba bisabo Fernando Osorio Soares nudar katekista serbisu iha misaun Soibada entaun ninia feton Nae Nahak maka hein no han hahan lulik iha Ada Metan-Liurai Manelima nian) lori husu atu hatama hau nia abo (Pai nia Pai) António Ferreira ba eskola iha Soibada. Maibe hau nia Pai nia abo Dato Jerimias Hahik Wain lakoi. Karik biseabo Fernando Osorio Soares obriga uitoan entaun Pai nia abo Dato Jerimias karik hirus uitoan lori dehan ba nia rian oh, Liurai ita ukun, ita ukun ita nia reinu, hau nia oan hau maka manda.
Pai sira konta katak dalaruma hau nia abo sira goja malu halimar ho biseabo Fernando Osorio Soares nia oan feto sira no biseabo Fernando Osorio Soares sira dehan ba hau nia abo sira: Imi lakoi eskola. Imi eskola karik ita maka hola malu.
Karik hau nia Pai nia abo Dato Jerimias Hahik Wain lakoi atu hau nia abo paterno ba eskola iha Soibada tanba Dato Jerimias Hahik Wain nia primo ida, Dom João da Cruz nia oan mane ida, eskola iha Dili, lakon. La hatene ninia paradeiro. Entaun ne’e karik hamosu trauma no tauk nebe boot ba Dato Jerimias Hahik Wain atu la autoriza bisabo Fernando Osorio Soares lori hau nia abo paterno ba eskola iha Soibada.

Ho liafuan badak ou em conclusão hau konta hau nia jerasaun nia naran ho sira nia uma lisan nia naran.
Hau nia Pai nia abo Dato Jerimias Hahik Wain iha ran Dato (descendente nobre) husi parte aman nian (Dato Lekimauk hosi uma lisan naran Dato Bamatak) no moos iha ran Liurai (descendenten real) hosi parte inan nian. Dato Jerimias Hahik Wain nia inan naran Kasabutar, Dom João da Cruz nia feton hosi uma lisan naran Liurai Manehi’ak
Hau nia abo paterno António Ferreira iha ran Dato (descendente nobre) tanba hau nia abo paterno nia aman maka Dato Jerimias Hahik Wain hosi uma lisan naran Dato Bamatak no moos iha ran Liurai (descente real) hosi parte nia inan. Hau nia abo paterno nia inan maka Nae Nahak ( bolu moos nudar Nae Busak) ran Liurai Manelima hosi uma lisan naran Ada Metan-Liurai Manelima.
Hau nia abo-feto, hau nia Pai nia inan, naran Ines de Jesus, hosi lado paterno, nu’udar descendente hosi uma lisan naran Ada Butin-Manelima. Iha Bahera Ada Metan (família Osoria Soares) ho Ada Butin halo iha lutu ida de’it nia laran.
Hau nia abo feto, hau nia Pai nia inan, Ines de Jesus nia inan (lado materno) hau la hatene. Hau nia família sira sei iha Laklubar no hau seidauk husu ba sira. Depois maka hau husu ba sira kuandu hau hasoru malu ho sira. Agora iha Dili hau hela mesak ho alin sira.

Hau nia Mãe nia aman naran Manuel Boavida Soares hosi uma lisan naran Liurai Manehi’ak-Funar.
Hau nia Mãe nia inan naran Felismina do Espírito Santo, Dom José do Espírito Santo nia oan feto hosi uma lisan naran Liurai Maneka’olik-Funar. Hau nia abo mãe Felismina do Espírito Santo nia inan naran bisabo feto Bui Wain mai husi Ada Soran halo parte ba uma Dato Bamatak.
Nota: Buat nebe hau hakerek iha ne’e kualker ema ida bele konfirma ho katuas sira iha Funar. Informasaun nebe hau hetan mai hosi hau nia Pai ho nia alin sira. Iha ema balu hanoin katak iha buat balu nebe hau hakerek la loos favor bele korije a vontade no dehan mai hau tanba hau hakarak hatene buat nebe maka loos atu nune hau hadia fali buat nebe maka hau hakerek. Isoria nebe hau konta agora maka loos liu tanba uluk hau konta Istoria balu la loos tanba hau nia familia sira balu sei taka Istoria balu sira la konta loos mai hau. maibe agora Istoria hotu iha leten ne loos hotu tanba hau halo konfirmasaun ho familia sira ho loloos.