quinta-feira, 1 de setembro de 2016

Hau nia jerasaun


Hau sinte hau iha obrigasaun moral lori esplika uitoan kona-ba reinu Funar. Iha Historia reinu Funar nian Dato Bamatak nunka hakruk ba desizaun nebe maka Liurai halo la loos. Ezemplu maka kazu Bubai bainhira Liurai hanoin atu oho sira hotu mas Dato Bamatak nebe besik liu ba Liurai hanoin katak desizaun Liurai nian la loos. Liurai iha momento neba haruka ema hotu-hotu serku Funar lori oho Bubai. Mas Dato Bamatak kontra desizaun Liurai nian lori haruka Bubai halai iha kalan liuhusi Dato Bamatak nia área ho sinal tuda kabas mutin iha kalan para Bubai halai ba área kabas mutin ne’e. Ho nune’e fatin ne’e to agora hanaran Tete Abas. Bainhira iha funu segunda guerra mundial maluk sira hamutuk ho Japaun buka Liurai Funar lori oho mas hau nia abo António subar tiha Liurai Anibal iha ninia uma no ameasa populasaun sira atu la bele hateten subar fatin Liurai Anibal nian. Hau nia abo António dehan ba populasaun sira imi nonook, labele dehan Liurai nia subar fatin tanba kuandu funu ne hotu ema boot sira mai Funar sei la hasoru imi lori koalia mas sei hasoru Liurai lori koalia.
Bainhira iha maluk balu atu oho ema balu sira halai ba hau nia abo sira hetan salvasaun. Bainhira Dom José do Espírito Santo mate husik hela rikusoin lubuk ida hamosu problema iha família Liurai Espírito Santo nia laran ema hotu-hotu la brani foti desizaun hau nia abo Antonio foti desizaun i so hau nia abo António maka foti desizaun konaba fahe rikusoin, kuda-karau Dom Jose do Espírito Santo nian hanesan ba família liurai sira hotu no abo Liurai Anibal do Espirito Santo simu buat nebe hau nia abo deside la iha tan família liurai ida maka kontra.

Atu informa deit ba ita katak hau nia família balu hanoin katak iha Funar ne’e sira deit maka ukun no ema hotu-hotu hakruk no halo tuir deit sira nia hakarak. Dezde malae Judith Bovensiepan ba halo peskiza iha Funar iha família sira balu konta Istória Funar nian la loos no hau iha deskonfiansa (ne’e hanesan deskonfiansa deit) sira conspira ho malae Judith atu halo istoria sai oin seluk fali. Hau nia abo nia inan Filomena Naenahak (ho títulu nu’udar Naebusak tanba nia maka hein no han hahan lulik iha Uma Lisan Ada Metan Liurai Manelima) nia pozisaun iha Manelima família Liurai Manelima maka hatene no iha direitu total atu konta. Atu tau hau nia abo Naenahak iha pozisaun okos mos família Liurai Manelima maka hatene liu.
Maibé iha Funar ne’e hau nia família Pai sira nian la simu se bainhira iha maluk balu dehan katak ami Dato Bamatak hakruuk deit ba Liurai. Tanba ne’e laloos. Dato Bamatak mai hosi Wehali. Uma Dato Bamatak bolu nudar mos Luhan Wehali, Debur Wehali. Mosun ni nain, laur ni nain. Primeiro descendente Dato Bamatak mai hosi Wehali sae lafaek tun iha Barike depois sae tuna hosi Bariki ba to’o iha Funar. Dato Bamatak maka nain ba Foho Aihahi (hau rona katuas sira dehan iha lia dadolin dehan Ai-Hahi, Aman Hahi ai ranik ida manu knuuk ida). Aihahi nia na’in maka hau nia Pai no Aman Hahi nia na’in maka família Liurai Manelima Osorio Soares. Mas iha Funar ukun nu’udar Liurai ne’e entrega ona ba Manehi’ak ho Manekaolik maka ukun nudar Liurai mas iha adat nia laran Manehi’ak-Manekaolik ho Dato Bamatak ne’e ida deit.
Liafuan ida deit ne’e laos Dato Bamatak maka hasai, lae. Na’i Nahak (nudar na’in ba uma Liurai Manekaolik) maka hasai lori dehan ba Dato Bamatak. Iha uma Liurai Manehi’ak-Manekaolik Dato Bamatak tur besik kedas ho Liurai Manehi’ak-Maneka’olik enkuantu iha uma adat sira seluk tuur dook. Iha uma Dato Bamatak nia laran moos iha pozisaun moos. Uma Liurai Manehi’ak-Manekaolik maka tur besik ami enkuantu uma seluk tur dook. Dato Bamatak iha uma kiik lubuk ida. Uma boot maka ami Ada Lulin, nu’udar inan ho aman. Uma kiik Dato Bamatak nian ida nebe bele tur besik ami, Ada Lulin, maka Ada Soran. Ada Soran ho ami Ada Lulin ne’e jerasaun ida deit. Uma Dato Bamatak nia jerasaun kuaze maioria iha Liurai Manehi’ak, balu iha Liurai Maneka’olik (hanesan abo Luis Espírito Santo, etc), jerasaun ida maka iha Ada Maior Liurai Laklubar (Julia Espírito Santo).
Iha Laklubar hau la hatene relasaun saída entre Liurai Ada Maior Laklubar ho Liurai Antonio Moniz da Silva ou babain ema hatene ho naran Liurai Moniz. Mas ne’e problema Laklubar (Orlalan, Batara, Manelima, Sananain) nian. Hau ema Funar la iha direitu atu koalia. No hau rasik moos la hatene. Hau rona deit hau nia família sira konta katak uluk Liurai Moniz foti an nudar Liurai no nia iha kuasa tomak iha Laklubar laran. Kuandu iha vizita malae nian ba Funar, Liurai Moniz hakarak tama moos ba Funar halo an hanesan Liurai. Mas iha Funar (baibain simu malae iha Funar iha rai ketan Funar ho Laklubar maka fatin ida besik Ali-Abu) hau nia abo sira dehan ba Liurai Moniz se ita tama Funar hanesan konvidadu entaun bele mas se ita tama hanesan Liurai entaun lae tanba ami Funar ami iha Liurai.
Nebe iha Funar kuandu ema dehan hau nia Pai nia jerasaun hakruuk ba Liurai ne’e depende. Se Liurai halo buat nebe loos entaun Dato Bamatak simu no tuir. Mas Liurai halo sala entaun Dato Bamatak kontra. Dato Bamatak nunca nonook ba buat nebe la loos no la diak. Dato Bamatak la ukun nudar Liurai mas Dato Bamatak halo kontrolu ba ukun Liurai nian.
Iha situasaun úniku ida maka iha tempu Dom João da Cruz hetan kastigu iha Atauro Dato Jerimias Hahik Wain maka ukun provisório reinu Funar tanba Dato Jerimias Hahik Wain nia tiun rasik maka Dom João da Cruz (husi uma lisan Liurai Manehi’ak) tanba Dom João da Cruz nia feton rasik maka Kasabutar, Dato Jerimias Hahik Wain nia inan. Dato Jerimias Hahik Wain nia aman maka Dato Lekimauk.
Kuandu Dato Lekimauk hola Dom João da Cruz nia feton Kasabutar, Dom João da Cruz moos fo ho ema tuir nia feton mai Ada Lulin (Dato Bamatak) lori ba kuru be no ba hili ai. Rota Dom João da Cruz nian (Liurai Manehi’ak) entrega ba Dato Jerimias Hahik Wain nia maun Lo’ok Butin (Naran sarani Nicolau. Tanba Dom João da Cruz nia oan mane ida eskola iha Dili lakon. Entaun Dom João da Cruz hafoli fali Nicolau sai nu’udar nia oan. Ada Lulin entrega Nicolau ba Liurai Manehi’ak entrega moos ho ema atu ba kuru be no hili ai) maka kaer fali lori tur hikas iha uma Liurai Manehi’ak.
Dato Jerimias ukun provisório reinu Funar lori kontrola situasaun no lori halo situasaun hakmatek maka depois entre fali ukun ne’e ba abo Suan. Mas karik iha konflitu nebe sei iha uitoan maluk balu desfama abo Suan oioin deit. Ikus mai Governador Timor-Portugés bolu abo Suan nia oan mane ida ba Lahane-Palacio Governador entaun malae hakfodak lori dehan entaun nia ne’e  bonitu no mutin hanesan malae. Entaun governador foti abo ne’e nu’udar Liurai Funar. Abo ne’e naran Dom José do Espírito Santo ha’u-nia mãe nia abo-pai.
Iha Funar hau nia Pai, hau nia abo no hau nia jerasaun Dato Bamatak la hakruuk ba Liurai lori halo tuir deit Liurai nia hakarak se Liurai halo sala ruma. Hau bele dehan hanesan ne’e. Iha Historia reinu Funar nian Dato Bamatak nunka hakruk ba desizaun nebe maka Liurai halo la loos. Ezemplu maka kazu Bubai bainhira Liurai hanoin atu oho sira hotu mas Dato Bamatak nebe besik liu ba Liurai hanoin katak desizaun Liurai nian la loos. Liurai iha momento neba haruka ema hotu-hotu serku Funar lori oho Bubai. Mas Dato Bamatak kontra desizaun Liurai nian lori haruka Bubai halai iha kalan liuhusi Dato Bamatak nia área ho sinal tuda kabas mutin iha kalan para Bubai halai ba área kabas mutin ne’e. Ho nune’e fatin ne’e to agora hanaran Tete Abas.
Bainhira iha funu segunda guerra mundial maluk sira hamutuk ho Japaun buka Liurai Funar lori oho mas hau nia abo António subar tiha Liurai Anibal iha ninia uma no ameasa populasaun sira atu la bele hateten subar fatin Liurai Anibal nian. Bainhira iha maluk balu atu oho ema balu sira halai ba hau nia abo sira hetan salvasaun. Bainhira Dom José do Espírito Santo mate husik hela rikusoin lubuk ida hamosu problema iha família Liurai Espírito Santo nia laran ema hotu-hotu la brani foti desizaun hau nia abo Antonio foti desizaun.

Iha malae ida halo peskiza iha Funar no Mae-Boot maka sujere hau ba malae ne’e atu hau maka acompanha nia no hau tulun nia barak tebes. Mas iha buat balu hau ladun konkorda ho nia. Hau respeita nia mas hau la simu buat balu nebe hau hanoin la monu ba hau nia laran. Imajina hau ajuda nia barak no depois nia la agradese hau. Buat nebe hau sinte la diak hau koalia kedas ba nia. Mas depois hau perdua nia. Agora hau la iha ona problema ho nia. Hau haluhan tiha deit nia. Mas mental Dato Bamatak nian maka kuandu buat ruma la monu ba Dato Bamatak nia laran Dato Bamatak la tuir no la hakruk deit ba Liurai nia hakarak.
Iha Istória lubuk ida nebe hatudu katak Bamatak la hakruk ba Liurai kuandu Liurai halo sasan la tuir Dato Bamatak nia laran. Dezde tempu uluk kedas. Mas ita lalika ba liu tempu uluk ita ba deit tempu hau nia abo sira nian. Hau nia abo rasik ema ida kalmu no sábio tebes. Nia koalia iha momento nesesáriu deit. Mas protestu no kontra Liurai ne’e dala barak ne’e hau nia abo nia alin sira hanesan Lucas Espírito Santo ho Francisco Lekitae sira maka halo.
Iha momento ida Abo Liurai Anibal do Espírito Santo tanba iha kazu ida Abo Liurai Anibal sinte chatiadu to’o hirus Dato Bamatak lori dehan Bamatak kontra Liurai ne’ebé lori baba ho bandeira ba Dato Bamatak. Hau nia abo sira hatan dehan saída? Hau nia abo sira hateke tun ba Manatuto maka hatan entaun Liurai lori baba ho bandeira lori mai, sau tutun maka besik hela neba. Ami simu baba bandeira ami lori ba Manatuto maka ita hasoru malu iha neba(Istória ne’e hau nia Pai maka konta mai hau).
Uluk hau hela iha Laklubar ho abo Desa Funar (Abo Desa Francisco da Silva husi Liurai Manekaolik)  tinan balu nia laran hau sempre haree oinsa Abo Desa sempre chatiado hau nia abo nia alin sira balu tanba sempre sira hanoin buat nebe la diak sira protesta no koalia kontra hela deit.
Familia Liurai Manehi’ak-Manekaolik nebe hela iha Funar bele sai testemunha ba buat nebe hau koalia ne’e no ba mentalidade Dato Bamatak nian ne’e. To’o família sira iha Funar sempre dehan Bamatak ne’e sempre protesta dor.
Koalia ho Dato Bamatak tenki iha pasiensia, kalma, koalia ho diak-diak no esplika ho razaun forte no buat hotu sei sai diak. Se lae mosu maka tensaun ba malu deit.

Dezde tempu antigu, tempu Indonésia nian ou iha agora Dato Bamatak brani kontra Liurai, Kepala Desa, Xefe Suku bainhira halo buat nebe la monu ba Dato Bamatak nia laran. Dato Bamatak halo Istória iha Funar nebe Dato Bamatak sei la hakfodak ho ema ida bainhira koalia buat nebe maka loos.
Tempu hau nia abo nian Dato Bamatak maka konta Istória Funar nian no tempu agora moos Dato Bamatak maka konta Istória Funar nian. Por ezemplu foin daudaun ne’e Liurai Maneka’olik koalia ho hau nia Pai nia alin Dinis Malietar lori buka hatene Istória Dom João da Cruz nian nebe foin daudaun halo ona dame malu entre Liurai Manehi’ak ho Liurai Maneka’olik iha Funar.
Istória Funar nian kuandu Dato Bamatak la konta Istória la kompletu. Lia fetosan-umane entre Liurai Manehi’ak-Maneka’olik ho Liurai Manelima moos Dato Bamatak maka konta. Dato Bamatak moos kontra (hau nia Pai ho Pai nia alin Dinis Malietar Ferreira) Istória nebe Liurai Manelima (iha momento Tio Lanis koalia lia hau nia Inan Sarani nian iha Uma Liurai Manekaolik iha Funar) konta konaba Istoria ligasaun ho Fahilihun nian ho Liurai Manelima dehan lori fo jerasaun oan mane nain lima iha Manelima.

Hau hanoin karik ho Sua Excelência Amu Dom Carlos nia livro Os Antigos Reinos de Timor-Leste hamosu konfuzaun balu karik. Mas hau ba husu tiha ona ba hau nia Pai ho nia alin Dinis Malietar Ferreira no sira konfirma katak Dato Jerimias Hahik Wain moos ukun duni Funar tinan tolu nia laran. Se iha ema balu la fiar Istória nebe hau hakerek iha-ne’e hau dezafia ema sira ne bele ba husu ba hau nia Pai ho Pai nia alin Dinis Malietar Ferreira. Ita konfirma hanesan ne atu ita hatene loloos Istória pasadu nian.
Konaba jerasaun iha Funar se iha maluk balu iha interesse ita hotu ba Funar hamutuk iha tempu ida depois ita bele confere ba malu. Buat hotu nebe hau koalia la mai husi hau mas mai husi hau nia Pai sira. Hau kiik la hatene buat ida. Atu hatene Istoria Funar nian se iha ema balu iha interesse hau prontu confere ho sira hamutuk ho família sira hotu iha Funar. Ou se sira hakarak ba confere mesak moos a vontade. Istoria ne’e tenke mai husi baze husi katuas sira iha Funar neba ne’e. Bele husu ba parte hotu-hotu.
Iha reinu seluk hau la iha komentáriu. Mas iha reinu Funar iha tempu hau nia abo Antonio nian, iha Funar, ukun boot iha Liurai Anibal do Espírito Santo (mãe nia tiun) nu’udar Liurai Funar, Liurai Anibal iha ukun boot no iha infleunsia boot. Riku moos número um. Ne’e inquestionável. Depois Liurai Anibal iha família nebe maka iha influensia makas moos maka hau nia abo António. Riku número segundo hamutuk ho hau nia familai sira seluk moos. Tanbasá hau dehan hau nia abo iha influensia boot segundu razaun tanba hau nia abo halo buat nebe maka ema seluk la bele halo lori hatudu katak hau nia abo Antonio iha influensia moos tanba laos ema kualker maka bele halo hanesan tuir mai ne’e: Iha tempu Japaun nian, japonês sira buka Liurai Anibal atu oho mas hau nia abo maka subar iha hau nia abo nia uma iha rai Manelima nian lori amesa populasaun Funar sira nonook.
Iha situasaun seluk maluk balu atu oho populasaun balu hau nia abo maka salva. Ema hotu iha hau nia abo nia protesaun sempre hetan salvasaun. Salva ema ne Dato Bamatak sempre halo dezde uluk kedas lori kontra desizaun Liurai nian por ezemplu kazu Bubai. Liurai haruka oho Bubai mas Dato Bamatak kontra desizaun Liurai nian lori ajuda Bubai halai sai husi Funar ba Maunfahe kiik no Maunfahe Boot), justisa loos ho sala iha hau nia abo nia liman.
Hau nia abo nunca hakruk ba desizaun hosi se se deit nebe maka laloos.  Nunka simu subornu hosi se se deit atu halo sala sai loos. Bainhira ema hotu tesi ukun la brani foti desizaun fahe rikusoin Dom Jose do Espirito Santo nian ba Liurai oan sira so hau nia abo fila hosi toos ba Funar bolu nia maka tesi no hau nia abo brani foti desizaun no obriga Liurai oan sira hotu simu desizaun hau nia abo nian. Hau nia abo obriga no Liurai oan sira simu desizaun hau nia abo nian. Dezentendimentu entre Liurai Manehi’ak (bainhira halo uma ben Liurai Manehi’ak nian iha Laklubar) ho Liurai Manekaolik hau nia abo maka rezolve. Bainhira foti hau nia mãe nia alin ba Kepala Desa hau nia abo brani lori defende katak Manehi’ak moos ukun reinu Funar. Mas hau nia tiun dehan nia lori deit kepala desa, Liurai nafatin iha Liurai Manekao’lik.
Iha tinan 1975 hau nia abo moos salva família balu. Ema Funar hotu hatene katak hau nia beiala sira Dato Bamatak ne’e sempre protesdor ba buat nebe sira hanoin la monu ba sira nia laran sira ko’alia kedas dezde tempu portugés no tempu Indonesia nian. Ukun nain Funar sira hotu (nebe maka sei moris hanesan kepala dessa sira) bele sai testemunha katak hau nia abo António la hakruuk halo tuir deit Liurai ou  ukun nain sira nia hakarak, satan hau nia abo nia alin sira hanesan abo Lukas, abo Franscisco Lekitae sempre halo ukun nain sira ulun fatuk moras. Buat nebe sira hanoin lalos sira protesta kedas enkuantu ema seluk maka nonook halo tuir deit. Mas Dato Bamatak lae.
Hau hakarak aumenta tan iha ne’e katak  hau nia Pai nia uma lisan naran Dato Bamatak (Ada Lulin). Iha uma lisan Dato Bamatak iha uma lisan kikioan lubuk ida. Uma lisan boot maka Ada Lulin Pai nia uma lisan. Uma lisan kiikoan sira seluk laos ema seluk mas jerasaun ida deit ho ami Ada Lulin. Maibe beiala sira maka haketak malu lori fo serbisu ba malu. Ada Lulin nu’udar inan ho aman ba uma lisan sira seluk hanesan Ada Soran (Ada Soran Matuan ho Ada Soran Morin. Ada Soran Matuan ami jerasaun ida mas Ada Soran Morin jerasaun mai husi Fahilihun. Tanba uluk sira iha oho malu entaun sira halai maia mi salva sira hamutuk ho Dato Bamatak), Ada Ua, Ada Besi-Lelo Walin, Ada Bu Ati. Iha ami nia uma lisan Ada Lulin nia laran uma nebe tur besik ami maka Ada Soran. Ada Ua, Ada Soran jerasaun ida deit ho Ada Lulin. Ami hotu mai husi jerasaun ida deit naran Lahui Bere Hahi Naleu.

Hau nia pai nia abo Dato Jerimias Hahik Wain iha oan lubuk ida. Oan dahuluk maka hau nia abo António Ferreira. Kuandu hau nia abo sei kiik, tuir hau nia Pai ho nia alin sira konta katak, bisabo Fernando Osorio Soares ba hasoru hau nia Pai nia abo Jerimias Hahik Wain (Dato Jerimias hola bisabo Fernando Osorio nia feton naran Nae Nahak. Tanba bisabo Fernando Osorio Soares nudar katekista serbisu iha misaun Soibada entaun ninia feton Nae Nahak maka hein no han hahan lulik iha Ada Metan-Liurai Manelima nian) lori husu atu hatama hau nia abo (Pai nia Pai) António Ferreira ba eskola iha Soibada. Maibe hau nia Pai nia abo Dato Jerimias Hahik Wain lakoi. Karik biseabo Fernando Osorio Soares obriga uitoan entaun Pai nia abo Dato Jerimias karik hirus uitoan lori dehan ba nia rian oh, Liurai ita ukun, ita ukun ita nia reinu, hau nia oan hau maka manda.
Pai sira konta katak dalaruma hau nia abo sira goja malu halimar ho biseabo Fernando Osorio Soares nia oan feto sira no biseabo Fernando Osorio Soares sira dehan ba hau nia abo sira: Imi lakoi eskola. Imi eskola karik ita maka hola malu.
Karik hau nia Pai nia abo Dato Jerimias Hahik Wain lakoi atu hau nia abo paterno ba eskola iha Soibada tanba Dato Jerimias Hahik Wain nia primo ida, Dom João da Cruz nia oan mane ida, eskola iha Dili, lakon. La hatene ninia paradeiro. Entaun ne’e karik hamosu trauma no tauk nebe boot ba Dato Jerimias Hahik Wain atu la autoriza bisabo Fernando Osorio Soares lori hau nia abo paterno ba eskola iha Soibada.

Ho liafuan badak ou em conclusão hau konta hau nia jerasaun nia naran ho sira nia uma lisan nia naran.
Hau nia Pai nia abo Dato Jerimias Hahik Wain iha ran Dato (descendente nobre) husi parte aman nian (Dato Lekimauk hosi uma lisan naran Dato Bamatak) no moos iha ran Liurai (descendenten real) hosi parte inan nian. Dato Jerimias Hahik Wain nia inan naran Kasabutar, Dom João da Cruz nia feton hosi uma lisan naran Liurai Manehi’ak
Hau nia abo paterno António Ferreira iha ran Dato (descendente nobre) tanba hau nia abo paterno nia aman maka Dato Jerimias Hahik Wain hosi uma lisan naran Dato Bamatak no moos iha ran Liurai (descente real) hosi parte nia inan. Hau nia abo paterno nia inan maka Nae Nahak ( bolu moos nudar Nae Busak) ran Liurai Manelima hosi uma lisan naran Ada Metan-Liurai Manelima.
Hau nia abo-feto, hau nia Pai nia inan, naran Ines de Jesus, hosi lado paterno, nu’udar descendente hosi uma lisan naran Ada Butin-Manelima. Iha Bahera Ada Metan (família Osoria Soares) ho Ada Butin halo iha lutu ida de’it nia laran.
Hau nia abo feto, hau nia Pai nia inan, Ines de Jesus nia inan (lado materno) hau la hatene. Hau nia família sira sei iha Laklubar no hau seidauk husu ba sira. Depois maka hau husu ba sira kuandu hau hasoru malu ho sira. Agora iha Dili hau hela mesak ho alin sira.

Hau nia Mãe nia aman naran Manuel Boavida Soares hosi uma lisan naran Liurai Manehi’ak-Funar.
Hau nia Mãe nia inan naran Felismina do Espírito Santo, Dom José do Espírito Santo nia oan feto hosi uma lisan naran Liurai Maneka’olik-Funar. Hau nia abo mãe Felismina do Espírito Santo nia inan naran bisabo feto Bui Wain mai husi Ada Soran halo parte ba uma Dato Bamatak.
Nota: Buat nebe hau hakerek iha ne’e kualker ema ida bele konfirma ho katuas sira iha Funar. Informasaun nebe hau hetan mai hosi hau nia Pai ho nia alin sira. Iha ema balu hanoin katak iha buat balu nebe hau hakerek la loos favor bele korije a vontade no dehan mai hau tanba hau hakarak hatene buat nebe maka loos atu nune hau hadia fali buat nebe maka hau hakerek. Isoria nebe hau konta agora maka loos liu tanba uluk hau konta Istoria balu la loos tanba hau nia familia sira balu sei taka Istoria balu sira la konta loos mai hau. maibe agora Istoria hotu iha leten ne loos hotu tanba hau halo konfirmasaun ho familia sira ho loloos. 

segunda-feira, 8 de fevereiro de 2016

Saída maka sei mosu husi ukun rasik an ida-ne’e?Saída maka sei mosu
husi ukun rasik an ida-ne’e?
se la’ós moris di’ak
no moris iha hakmatek nia laran?

Selae,
haluhan tiha de’it
lian-murak sira-ne’ebé maka atu habosu de’it
mehi furak sira.

Iha tempu ukun rasik an ida-ne’e
ha’u sei rona
povu sira-nia lian halerik.                                             

Iha fatin hotu-hotu
iha rai laran
iha kuran sei barak.

Anin sira
lori lia
balu lori lia
esperansa nian
balu lori lia
lori halo lia
balu lori lia
halo ema hamnasa
balu lori lia
halo laran haksolok netik
atu haluhan
realidade loloos.

Iha sorin ida,
ha’u haree
povu hamlaha ba unidade,
lia-loos,
informasaun,
siénsia,
edukasaun ba isin no klamar di’ak
presiza dezenvolvimentu iha nível hotu-hotu.

Iha sorin seluk,
ha’u haree
ema lubun balu
hamnasa
bosu
depois hafahe
no bosok atu  ukun
halo dezenvolviementu
ba serbi sira-nia di’ak de’it.

Ida mai dehan
nia maka loos liu
ida seluk mai fali dehan
nia maka di’ak liu
sôke bainhira ha’u haree
iha ha’u-nia sorin-sorin
ema barak maka sei moris
iha ki’ak nia laran .

Se ohin,
iha rai naroman nia laran
sei iha ran nakfakar
no susar sei mosu barak-barak
ne’ebé hamosu husi liman
sira-ne’ebé  buka hadau malu de’it atu ukun
entaun ukun rasik an ida-ne’e ba saída nian?
se la’ós moris di’ak
no moris iha hakmatek nia laran?

Eiii,
maibé polítika
maka nune’e ona
polítika la iha tilun
atu rona
la iha laran
atu hanoin
no ha’u ema dadolin nia na’in
halo netik dadolin
lori fó-hatene
ba ema balu ne’ebé hakarak
atu rona karik
atu kuidadu
no labele monu sala
ba ukun na’in
sira-nia lian furak.

Labele sakrifika an
ba ema seluk nia di’ak
tanba mate iha polítika
tempu funu nian
ou atu defende nasaun ida-ne’e
sei hanaran herói
maibé mate iha polítika
tempu ohin nian
ba ema ida-rua
nia interesse de’it
ne’e folin laek
maibé liu-liu
tanba susar ne’e
depois sei monu
hela de’it ba povu
ida-ne’ebé maka ki’ik no kiak.

Loke matan ba maluk sira
atu haree
no hanoin diadi’ak
kuidadu ho polítika
tanba polítika ema boot nian
hanesan lasu ida
iha ne’ebé ó tama sala
ó monu
ou hanesan tali-matan
iha dalan ne’ebé karik
ó haree hanesan kaber loos
maibé se ó tuir loos de’it ba
ó mesak maka sei monu
no polítiku-na’in sei sees
tanba hatene nanis hela.

Ha’u dalaruma
hafoin haree
realidade moris Timór nian
tuur hanoin
saida maka sei mosu
husi ukun rasik an ida-ne’e?
se la’ós moris di’ak
no moris iha hakmatek nia laran?

Se moris
iha ema nia ukun
ho moris
ida ohin loron nian
la iha diferensa buat ida
ukun rasik an ida-ne’e
la iha sentidu buat ida.

Mai ita hamutuk
fahe naha ba malu
atu naha ne’e
bele sai kmaan liu
ho nune’e ita bele
lori ita rain
sai rai kmo’ok ida
iha mundu ida-ne’e.

Hanesan uluk
ita hatur hela kedas ona
hanoin murak ida-ne’e
atu liberta ita-nia rain doben
husi ema seluk nia ukun
depois liberta povu husi ki’ak
no nakukun nia laran.

Hau haree
dalan ita nian sei naruk
no nakonu ho dezafiu oioin
susar liután
se ita idak-idak
la’o mesak-mesak
hetok aat liu
maka ida halo ida sobu
ita hotu-hotu
la manan buat ida
ita rain la bá oin
iha fatin hela de’it
no ita-nia mehi
maka bokur ba nafatin
la iha isin
moris namlele
perigu atu monu no rahun
afinál  ita idak-idak
 iha responsabilidade atu tane no bali
atu lori nasaun ki’ik ne’e ba oin
sai metin no forte
iha nasaun seluk sira leet.

Tebes duni
moris
iha demokrasia
buat ida la’ós fásil
ko’alia de’it
nanal mamar loos
tau iha prátika
maka ita tenki buka atu halo .

Ema sira-ne’ebé halibur malu
iha partidu laran
lian ida
hanoin hamutuk
lori buka hatun partidu seluk
hanoin seluk
buat ne’e loloos
furak tebes
atu bele kontrola malu
lori buka atu halo di’ak liután
sôke bainhira razaun
hahú atu hotu
ran hahú nakali fali ona
ibun komesa sukit tun sukit sae hamanas rai
ne’ebé maka manas nanis hela kedas
no liman komesa katar
buka atu fase
ho ema nia ran
lori estraga
ema nia moris
lori harahun
ema nia sasan
no haree ba mai
povu ki’ik no kiak
maka sai vítima hela de’it.

Karik sei di’akliu
ita kuidadu an
kuidadu ibun labele sanak ba mai
no laran hakmatek
lori hanoin di’ak no moos
mosu buras iha ita leet
lori buka atu hari
la’ós atu sobu
tanba tempu sobu nian liutiha ona
agora tempu atu harii
atu harii husi ita idak-idak nia liman
liman ne’ebé uluk nakonu ba ran
husi ema ne’ebé politikamente
hanoin la hanesan
ba rai ne’e ninia destinu
ukun an ou la ukun an
nakfilak sai liman
ba dame nian
liman dezenvolvimentu
ida-ne’ebé justu
ba povu nia moris
no rai doben ida-ne’e nia di’ak.

Selae ita sei hakilar
saida maka sei mosu
husi ukun rasik an ida-ne’e?
se la’ós moris di’ak
no moris iha hakmatek nia laran?


Ita hatene
ita nia rain
halo tinan barak ona
nu’udar estadu ne’ebé deklara
ninia ukun rasik an
hamriik hanesan
estadu sira seluk.

Ita mós hatene
ukun rasik an ida-ne’e
ema mai harahun
tuir sira-nia interesse
no ita sai vítima husi polítika
ema seluk nian tiha ona.

Liutiha nakukun funu nian
ne’ebé ita hotu hamriik lori tu
atu fó-hatene ba mundu
katak ita lakoi atu ita-nia rain
ema seluk maka mai ukun fali
hafoin ita restora ita nia ukun rasik an
ita hotu buka atu moris di’ak
maibé moris di’ak ida-ne’ebé hamoris duni
husi ita-nia kosar-been
moris di’ak
ida-ne’ebé la halo
maluk seluk sai fali atan
ba ita-nia moris
moris di’ak
ida-ne’ebé fó moris
ba ema seluk nia moris
atu moris  sai di’ak mós.

Keta halo ita-nia mehi
ba ukun rasik an
sai fali mehi aat
ba povu ki’ik
no ki’ak sira-nia moris
ou sai fali
hanesan todan ida
susar ida
halerik
hanesan tempu
nakukun uluk nian
ne’ebé liu tiha ona
se nune’e mehi furak ne’e
husik lakon tiha de’it
se ohin
ita lahatene fali
saida maka sei mosu
husi ukun rasik an ida-ne’e?
se la’ós moris di’ak
no moris iha hakmatek nia laran?

Oh,,,
triste tebes
se ohin
ha’u sei haree nafatin
maluk barak
sei hakilar ba hamlaha
hakilar ba estrada aat
hakilar ba bee-moos sei falta
hakilar ba eletrisidade
hakilar ba justisa ne’ebé hanesan kro’at tebes ba povu ki’ik sira
mas la kro’at fali ba hirak ne’ebé iha ukun
aat liután ukun na’in sira
atu hamosu fali
limitasaun ba edukasaun di’ak balu
envezde buka alternativa seluk
bele akumula estudante sira
atu bele iha biban no kondisaun hanesan mós
lori tuur iha eskola sira
husi eskola bázika to’o
ba eskola boot sira
hanesan ema matenek sira oan
ne’ebé maka hatama ba eskola portugueza
ou hatama ba international school sira.

Ou keta nain-ulun sira
haluhan tiha katak
ita-nia rain foin sai
husi okupasaun rai seluk nian
ne’ebé la fó oportunidade
ba oan sira atu eskola ho di’ak
tanba ne’e tenki tetu di’adi’ak
tanba ukun rasik an ida-ne’e
ema la’ós sakrifika isin ho ran de’it
maibé ema sakrifika mós oportunidade
ba eskola nian
no ba moris di’ak sira seluk
tanba ho hanoin ida
katak ukun rasik an
sei lori buat murak ida
ba moris
selae ita hotu tenki
hakilar hamutuk
saida maka sei mosu
husi ukun rasik an ida-ne’e?
se la’ós moris di’ak
no moris iha hakmatek nia laran?

Ita tenki hamutuk
hakilar duni
atu tilun sira nakloke
lori rona
atu laran nakloke
lori tetu
atu nune’e
nai ulun sira bele hanoin atu ukun
iha tempu dahuluk sira-ne’e
buka atu lori satisfaz povu sira
rai ida-ne’e nia mehi
no hatudu katak ita-nia luta
ba ukun rasik an
iha folin duni.

Selae,
ema sira hamosu rungu-ranga
no konflitu hanesan dalan
 atu bolu atensaun
ba ukun rasik an ida-ne’ebé la’o seidauk loos
ou katak se ukun rasik an ida-ne’e
la’o de’it iha ukun nain
sira-nia liman
ou iha de’it matenek-na’in
sira-nia hakarak
povu sira iha duni direitu
atu halo mudansa
ba moris ida-ne’ebé di’akliu
ho dalan ne’ebé di’akliu.

Ha’u mós haree realidade
hatudu hela ona katak
polítiku sira haketak
hela ona povu sira
ba idak-idak ninia interesse
no hamosu kultura foun partidu sira nian
ne’ebé sempre fó-sai ba públiku
katak simpatizante husi partidu ida
tama fali ba partidu seluk
lori doko no hamenus
simpatia povu nian
ba partidu ida-ne’e
ou partidu ida-ne’ebá.

No perigozu tebes mós
maka uza polísia
no militár ba konsumu polítiku
hafahe no ukun
lori serbi de’it ba ukun
ne’ebé maka buka atu hatur
ho dalan ran nian
no buka harii
ho liman besi nian
lori tau sees tiha fali
povu nia hakarak
la fó-fatin ba liberdade
atu espresa hanoin
taka liberdade atu hili
tuir hakarak loloos.

Ou buka hela atu kanaliza
liberdade ho konseitu foun
atu bele atinje objetivu polítika
ema lubun balu nian de’it
hamosu konfuzaun
iha sosiedade nia leet
halo povu maka susar nafatin
ou ki’ik sira maka han-malu hela de’it
no moris
la ba oin
nakonu ho hirus no ódiu.

Ida tolok ida seluk
idak-idak buka hatudu nia an maka di’akliu
maibé haree di’adi’ak
ema sira ne’e haluhan sira-nia an
haluhan tiha katak afinál sira fó sira-nia an
sai nu’udar instrumentu polítika boot sira nian.

Satan boot sira sunu sira
ho lia-fuan midar
halo sira hanesan atu semo
haluhan tiha katak iha mundu polítika
ita tenki neon na’in
hatene haree
no analiza situasaun ho di’ak
liu-liu polítika labele sai
hanesan dogma fiar nian
polítika labele tenki
tuir loos de’it
hanesan ema matan delek
labele simu no han tomak loos de’it
saida maka boot sira foti ona
até ema balu dehan fali
desizaun polítika
la bele book
la bele husu no kestiona
tanba husu no kestiona identika
fali hanesan inimigu
simu tomak de’it
saída maka hatur husi leten
halao de’it
saída maka boot sira haruka.

Selae,
liman hatudu ba malu ona
moris pasadu no privadu mós
ke’e sai hotu
fase malu
hanesan loos de’it roupa foer
tolok malu
hanesan loos de’it labarik ki’ik
liafuan hasai
mesak halo ema ran la halai
depois maka hahú
tebe rai halo rai rai-rahun suar
ba to’o hamosu ahi suar metan
sai nakonu iha sidade laran
remata ho ran nakfakar
maka depois buka atu rezolve ho osan
ou buka tenta atu hamate
no haluhan tiha deit
saída maka akontese
sein atu hakotu ninia hun loloos.

Ha’u nu’udar dadolin nia na’in ki’ikoan ida
foti netik liman
harohan hamutuk
ho maluk beran laek sira hotu
atu rai lulik ida-ne’e
beiala sira hotu
Maromak ita hotu-nia Na’i
haraik matak malirin
ba boot sira hotu
no ba ema sira hotu
atu ho laran malirin
iha hakarak
atu tuur hamutuk
rona malu
lori buka solusaun
ida-ne’ebé di’ak
ba povu hotu-hotu nia di’ak.

Simu no hadi’a
buat ne’ebé maka sala
hasai tiha arogánsia
nu’udar luta na’in
tanba ema hotu-hotu
hatene ona luta
iha tempu uluk nian
lori liberta rai ida-ne’e
sokê luta ne’e sei la’o nafatin hela
prosesu ne’e seidauk hotu
la’ós katak sei falta hela luta ida tan
maka hasai povu husi kiak
no nakukun nia laran?
ou keta agora ukun na’in sira
buka hela atu aumenta
terus ba povu sira-nia moris
lori hariku hirak ne’ebé boot no ukun
ho sira-nia lei no instrumentu ukun nian serbi ba sira-nia di’ak de’it
no haluhan tiha sira-nia promesa sira hotu
iha tempu rezisténsia nia laran?

Se ukun na’in sira balu dehan : Lae, ami la haluhan!
Entaun fó ezemplu ida de’it husi ezemplu rihun-rahun
maka lei pensaun vitalísia.
Matenek na’in hetan ukun lori goza pensaun vitalisia enkuantu oan kiak, feto faluk, terus nain sira husi funu naruk ida ne’e hetan subsídiu
ne’ebé sukat ho pensaun vitalisia hanesan lalehan no rai, dook loos.
Pelumenus pensaun vitalisia tau hanesan
ho subsídiu ne’ebé maka ema luta na’in sira simu.
La’ós herói maka nia dignidade boot liu husi kualkér sidadaun ida?
Ha’u hanoin héroi nia dignidade boot liu orgaun titular sira hotu.
La’ós katak se estadu la mosu orgaun titular sira sei la iha?

Se nunune’e
ita presiza atu litik ukun na’in sira
saida maka sei mosu
husi ukun rasik an ida-ne’e?
se la’ós moris di’ak
no moris iha hakmatek nia laran?

Tanba ne’e,
ha’u nu’udar poeta ida
ne’ebé iha mós responsabilidade morál
ba moris povu nian ida
buka hakerek hela de’it poezia
nu’udar forma ida
lori hafanun hanoin
ba povu sira
ba babeur oioin
ne’ebé maka mosu
tanba poezia
maka ha’u-nia tudik
ne’ebé kroat liu atu ko’a hafahe
lia-bosok husi lia-loos
nakukun husi naroman
atu hatudu dalan sai
husi moris opresaun nian ba liberdade
husi moris atan nian
ba moris iha dignidade nia laran.

Ha’u ko’alia
buat sira ne’e hotu
nu’udar povu beran laek ida
ko’alia konabá buat ne’ebé
hanesan mehi loos.

Mehi ba luta foun ida
iha tempu foun ida-ne’e
mehi ba povu ida-ne’e
nia moris di’ak
mehi ba rai ida-ne’e
nia moris hakmatek.

Ha’u hanesan mehi loos
mezmu nune’e,
husik ba ha’u mehi netik
ou ha’u ho ema beran laek sira hotu
mehi hamutuk netik
mehi atu ukun rasik an ida-ne’e
lori moris di’ak no hakmatek
ba povu no rai doben
Timor Lorosa’e.


Husi Hercus Pereira dos Santos